Beskrivning av Demokratidisco-metoden

 

Demokratidisco-metoden består av två huvudsakliga aktiviteter: (1) Demokratigruppen, som träffas och planerar discot/evenemanget, och (2) utförandet av själva Demokratidisco-evenemanget. Syftet med Demokatidisco-metoden är att överbrygga språkmurar mellan barn från olika språkgrupper (i Demokratigruppen och under själva discot) samt att skapa förutsättningar för dem att träna sig i demokratiskt beslutsfattande (i Demokratigruppen). 

 
Demokratigruppen

Inför varje Demokratidisco sammanförs ett dussin barn i åldern 10-13 från två olika språkgrupper, vilka utgör den så kallade Demokratigruppen. Gruppen handleds av en vuxen person. I sammansättningen av gruppen bör man sträva efter en jämn fördelning mellan språkgrupp och kön. Det huvudsakliga syftet med Demokratigruppen är att skapa ett tvåspråkigt forum där barnen från de olika språkgrupperna möts och under avslappnade former får träna sig i påverkan, inflytande och samarbete över språkgränserna. Detta görs konkret genom att ge barnen en kreativ och inspirerande uppgift i att planera och organisera ett tvåspråkigt disco för andra barn i samma ålder. Demokratigruppen bör bli tilldelad en budget för arrangemanget av discot, som de under handledning av en vuxen fördelar mellan olika införskaffningar till discot. 

Demokratigruppen träffas ca. 4-6 gånger inför discot. Lämplig längd på en träff är cirka två timmar. Vid de två första träffarna ligger fokus på att barnen ska lära känna varandra över språkgränserna. Detta sker till exempel genom namnlekar och någon form av konkret uppgift (inom Demokratidisco-projektet fick barnen guida varandra runt i sina skolor). Det är även lämpligt att på den första träffen presentera uppgiften för Demokratigruppen och under den andra träffen börja fundera hur gruppen ska arbeta (t.ex. vilka demokratiska metoder som man kan använda då man ska enas om beslut kring discot). 

De följande träffarna (träff 2-4/6) bör fokus ligga på att konkret planera och förbereda inför discot. Frågor som barnen kan fundera kring och ta beslut om är till exempel vad man ska sälja under discot, vill man ha något speciellt program under discot, dekoration, musik, marknadsföring och så vidare. Beslutar gruppen sig för att ordna försäljning bör man även besluta kring vart intäkterna ska skänkas. En viktig aspekt i Demokratidisco-metoden är nämligen att eventuella intäkter från ett Demokratidisco skänks till ett av barnen utvalt välgörande ändamål. Detta bidrar till att barnen dels får lära sig kring pengars värde och ekonomisk planering i samband med inköp och försäljning, samt att engagera dem i välgörenhet och uppmanar dem att bekanta sig med olika välgörande ändamål. Det är viktigt att alla beslut i gruppen fattas demokratiskt och att Demokratigruppen är medveten om hur beslutsprocessen går till. 

 
Demokratidisco

Till själva disot inbjuds andra barn i samma ålder. Dagen för själva Demokratidiscot involveras Demokratigruppen i de praktiska förberedelserna. Vill Demokratigruppen ordna eget program i samband med discot, t.ex. någon lek, är det ett ypperligt tillfälle. Det viktigaste är dock att barnen ska ha roligt och under avslappnade former få mötas över språkgränserna, och ett disco eller annat evenemang är tillräckligt i sig. Discots form och genomförande är upptill Demokratigruppen att styra och bestämma om i förhand och själva discot genomförs således i enlighet med detta. 

Om möjlighet finns efter Demokratidiscot kan det vara en god idé attefteråtträffas med barnen i Demokratigruppen för att diskutera kring själva processen och discot. Tillsammans kan man också fundera på hur man ska hålla kontakten i fortsättningen.