Förlängning av undantagsarrangemang vid föreningsmöten

07.05.2021 kl. 14:20
Vid presidentföredragningen 7 maj stadfästes den nya versionen av den tillfälliga lagen som tillåter undantagsarrangemang med föreningsmöten. 

Lagen ger följande möjigheter:

1) föreningsmöten som enligt stadgarna skall hållas senast inom augusti 2021 får hållas senast inom september 2021. Detta gäller både ordinarie och extraordinarie möten.

2) styrelsen kan oberoende av vad som står i stadgarna besluta att medlemmarna får representeras genom ombud vid föreningens möte. Vid en omröstning vid föreningsmötet är det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som är företrädda vid mötet, om inte något annat bestäms i föreningens stadgar.

3) styrelsen kan  tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt föreningens stadgar och 
föreningen inte för detta ändamål har godkänt en i föreningslagen avsedd omröstnings- och valordning.

4) Styrelsen kan besluta att deltagande i ett föreningsmöte som ska ordnas senast vid utgången av juni månad 2022 förutsätter en anmälan till föreningsmöte senast en bestämd dag som kan vara tidigast två veckor före mötet. I ett sådant fall räknas kallelsetiden från den sista 
anmälningsdagen.

5) Lagen träder i kraft den 8 maj 2021 och gäller till och med den 30 juni 2022.

Vid frågor kontakt Sebastian Gripenberg verksamhetsledare vid FSU på sebastian@fsu.fi eller tel. 050 502 5166.

SÖU