Registerbeskrivning för Svenska Österbottens Ungdomsförbund

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) är ungdomsrörelsens intressebevakare och de österbottniska ungdomsföreningarnas centralorganisation. SÖU utvecklar ungdomsverksamheten och stödjer verksamheten i förbundets medlemsföreningar.

Förbundets huvuduppgift är att driva medlemsföreningarnas frågor, stödja en gynnsam utveckling av föreningarnas verksamhet samt driva ungdomsfrågor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. SÖU riktar sin verksamhet till målgruppen som består av ungdomsföreningar, föreningar som bedriver verksamhet som riktar sig till unga samt regionens ungdomar.

Denna registerbeskrivning gäller hantering av personuppgifter inom Svenska Österbottens Ungdomsförbund. Vi respekterar integritetsskyddet och vi har förbundit oss vid att skydda personuppgifterna enligt gällande lag.

Förbundets namn och kontaktuppgifter

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. (FO-nummer 0198719-3), Handelsesplanaden 10 D, 65100 VASA, kansli@sou.fi, www.sou.fi

Registrets ändamål och den lagliga grunden

Ändamålet med registret är att samla in den information som är nödvändig för att behandla anmälningar till evenemang och deltagande i verksamheten. Den rättsliga grunden är 6.1.a, samtycke.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras av SÖU:s personal.

Lagringsperiod

Personuppgifterna bevaras så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna tills evenemanget redovisats om någon av finansiärerna kräver uppgifter om deltagarna. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Uppgifter som har tagits in i bokföringen kan inte raderas. Övriga uppgifter kan på begäran raderas.

Klagomål

Personer som finns upptagna i verksamhetsregister har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att göra en anmälan till evenemang.